Isportellu Linguìsticu Arta Ogiastra

Blog de is ufìtzios de Limba Sarda de is biddas de Talana, Baunei, Biddamanna Strisàili, Gelisuli, Lotzorai, Orthullè, Tortolì e Triei

Pròroga de sa suspensione de s’atividade iscolàstica in Orthullè, ordinàntzia n°39

Est essida oe s’ordinàntzia n°39 de su Sìndigu Arba. Pròrogat s’istadu de pàusa finas a su 22-11-2020, cun iscolas, butegas e ufìtzios serrados isetende de pòdere fàghere su controllu comunitàriu cun tampones chi, comente narat su sìndigu etotu in facebook, sunt lòmpidos e si sunt aprontende sas operatziones de organizatzione de sas proas sanitàrias. Inoghe […]

Festival de literadura Mondo Eco – sustenibilidade, ecologia, ambiente e cultura, dae s’assòtziu culturale Il Crogiuolo.

Il crogiuolo inchingiat sa prima editzione de su Festival de literadura Mondo Eco, dedicadu pròpiu a sa sustenibilidade ecologica, sotziale e culturale, organizadu cun sa diretzione artìstica de Rita Atzeri e cun sa collaboratzione de s’Assessoradu a sa Cultura (Servìtziu Patrimòniu Culturale, Editoria e Informatzione) de sa Regione Sardigna. Unu progetu articuladu, cun unu programma […]

Protzedura aberta pro traballos de mantenidura istraordinària de is caminos provintziales

Su Comunu de Orthullè at publicadu s’avisu e su bandu de protzedura aberta pro assignare traballos de mantenidura e acontzu de sos caminos provintziales. Su bandu difatis est emìtidu dae sa Provìntzia de Nùgoro, sos traballos pertocant sos territòrios de Orthullè, Talana, Triei, Lotzorai, Barì, Cardedu e Jersu.In su documentu bortadu in sardu a suta […]

Contributos pro s’afitu a is istudiantes universitàrios sardos pro s’annu acadèmicu 2020/2021.

Assignados a is istudiantes sardos chi frecuentant is cursos universitàrios in Sardigna, in sa penìsula o a s’èsteru is contributos pro s’afitu de sa domo pro s’annu acadèmicu 2020/2021.Unu finantziamentu de belle 3.800.000,00 € de partzire tra su Servìtziu de s’Assessoradu a s’Istrutzione Pùblica, e s’ERSU de Casteddu e de Tàtari. S’agiudu màssimu podet èssere […]

Pròroga de is tèrmines pro sa presentada de is dimandas Bandu Turismu Cultura Ambiente “Sardigna un’ Ìsula Sustenìbile”

Su Commissàriu Istraordinàriu de Sardigna Chircas at dispostu una pròroga de is tèrmines de iscadèntzia pro sa presentada de is dimandas de partetzipatzione a bàlere in su bandu “Sardigna, un’ ìsula sustenìbile”. Custa pròroga de unu mese est cuntzèdida in cunsideru de s’acumprimentu de is eletziones amministrativas de su 25-26 Ladàmine 2020 chi, in medas […]

Su vivàiu Santu Aronau in Talana

Ses vivàios  pro sa cunservatzione a livellu regionale sunt istados realizados, duos tra custos sunt in is territòrios gestidos dae su Servìtziu territoriale de Lanusè, unu in Talana e unu in Baunei, ispetzializados e dedicados a cunservare ex situ (in vivàiu) endemismos, ispètzias raras e minetzadas pro ddas torrare a pònnere luego in situ (in […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu