Isportellu Linguìsticu Arta Ogiastra

Blog de is ufìtzios de Limba Sarda de is biddas de Talana, Baunei, Biddamanna Strisàili, Gelisuli, Lotzorai, Orthullè, Tortolì e Triei

Bandu pro sa cuntzessione de agiudos pro pagare sa Tari-annu 2020 pro atividades produtivas e cummertziales.

S’amministratzione comunale de Tortolì at aprovadu s’erogatzione de agiudos pro is atividades produtivas e cummertziales chi depent pagare sa Tari pro s’annu 2020, e chi sunt bivende una situatzione de crisi e dificultade pro more de totus is cunsighèntzias negativas dèpidas dae su covid-19. Sa mesura de agiudu econòmicu lompet finas a su 60% de […]

Orthullè. Apretu Coronavirus. Comunicadu de Sìndigu subra s’andamentu de sos contàgios

Cuntzitadinos istimados, a dolu mannu in custas chidas, pro more de s’andamentu de sa situatzione epidemiològica, amus dèpidu pigare detzisiones difìtziles, comente sa de suspèndere sas atividades iscolàsticas in presèntzia e sas atividades in sos esertzìtzios pùblicos acanta benint serbidos alimentos e cosa de bufare (tzilleris, ristorantes e pizzerias) finas a su 18 de santandria. […]

Gelisuli, determinu 393 esecutivu

Pro sa protzedura de “cuncursu pùblicu pro esàmenes pro sa cobertura de n. 1 Collaboradore Amministrativu, categoria B3, positzione econòmica B3 a tempus partziale (max 32 oras setimanales) e indeterminadu” su Comunu de Gelisuli at detzìdidu de delegare sa gestione de is operatziones de seletzione. Sa detzisione est esecutiva pro mèdiu de s’autu chi agatas […]

Progetu de turismu sustenìbile, Baunei2025

Su Comunu de Baunei in custas dies at incumentzadu unu caminu de progetu nou in àmbitu turìsticu. S’obietivu est su de propònnere a is operadores nostros de turismu, cummèrtziu, de su setore produtivu e de s’artesania unu modellu nou de partetzipatzione pro costruire paris sa destinatzione turìstica Baunei de su cras. Su progetu, chi si […]

Novas pro su portu turìsticu de Santa Maria

Una comunicatzione dae su facebook de su Comunu de Baunei – Santa Maria Navarresa: Novas pro is navigantes e non solu. Cun Determinu pròpiu (su n.2219 de su 12/11/2020, protocollu n. 32869), sa Regione Sardigna at aprovadu su progetu esecutivu de is “Òperas de cumpletamentu de is istruturas e servìtzios de su portu turìsticu de […]

Pagamentu TARI 2020

Avisos de pagamentuTARI 2020; su responsàbile de su servìtziu AVISAT chi pro more de un’errore de imprenta sunt istados imbiados a unos contribuentes avisos de pagamentu de sa tassa pro is refudos (TARI) pro s’annu 2020 acumpangiados dae mòdulos F24 isbòidos. Est a non cunsiderare custos avisos isballiados pro ite, tra pagu tempus, s’ant a […]

Determinu n°193, aprovatzione progetu definitivu apassigadura arriscu idrogeològicu

Su Comunu de Triei at publicadu cun su determinu n°193 s’aprovatzione de su progetu definitivu, finantziadu cun 800.000 èuros, de is mesuras pro apassigare s’arriscu idrogeològicu. Su progetu est denominadu “Mesuras de adatamentu a is impatos in is càmbios climàticos – franas minores in is comunos de monte – apassigadura de s’arriscu idrogeològicu caminu provintziale […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu