Orthullè, disponìbiles is mòdulos pro rimbursos iscolàsticos

In cunsideru de sos DPCM chi cun su fine de cuntènnere s’apretu epidemiològicu de COVID-19 ant suspèndidu sas fainas didàticas in presèntzia pro s’annu iscolàsticu 2019/2020, s’Amministratzione Comunale avisat sos genitores de sa possibilidade de dimandare su rimbursu pro sos servìtzios de trasportu iscolàsticu e de mensa iscolàstica pro su perìodu non godidu.Su crèditu de […]

Gestione de su servìtziu de illuminatzione pùblica in Tortolì: su comunu chircat unu sugetu promotore chi potzat inghitzare sa protzedura de seletzione

Su Comunu de Tortolì chircat unu sugetu promotore chi potzat inghitzare sa protzedura de seletzione pro sa gestione de su servìtziu de illuminatzione pùblica chi includet sa mantenidura de is impiantos, sa frunidura de s’energia elètrica e finas is traballos de annoadura de is impiantos de su Comunu. Is sugetos interessados depent imbiare sa manifestatzione […]

Aberit in Talana s’isportellu Adiconsum

Adiconsum est unu de is assòtzios de consumadores prus importantes, cun prus de trint’annos de servìtziu de defensa de is consumadores e s’ambiente in su territòriu. Dae cras, 30 de cabudanni at a tènnere unu isportellu ativu in Talana puru; acanta de su Comunu in bia Santa Maria Maddalena. Inoghe s’avisu publicadu de su Sìndigu […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu