Avisu de sa Protetzione Tzivile pro cunditziones meteorològicas malas in Ogiastra.

Su Tzentru Funtzionale de sa Protetzione Tzivile de Casteddu at fatu pùblicu unu avisu de allerta pro cunditziones meteorològicas malas in totu s’àrea meridionale e orientale de sa Sardigna. Is zonas coloradas in ruju tenent una crititzitade arta pro arriscu iderogeològicu. Si pedit de evidentziare cun totus is istrumentos de comunicatzione custas informatziones de importu […]

Ùrtimu avisu e mòdulos pro partetzipare a su cuncursu pùblicu pro tìtulos e esàmenes pro tempus prenu e indeterminadu de istrutore diretivu de vigilàntzia cat. d

Dae su giassu de su Comunu de Baunei lompet sa nova de unu tèrmine nou pro partetzipare a su cuncursu pùblicu pro tìtulos e esàmenes pro sa cobertura a tempus prenu e indeterminadu de n. 1 (unu) istrutore diretivu de vigilàntzia cat. D.S’iscadèntzia pro sa presentada de is dimandas est agiornada tando a su 17 […]

Covid-19: assistèntzia psicològica gratùita

Sa diretzione de sa ASL de Lanusè, in collaboratzione cun sa Diretzione de su Distretu Sòtzio-Sanitàriu de Tortolì e su Dipartimentu de Salude Mentale ponet a disponimentu de is tzitadinos ogiastrinos, de totu su personale e is operadores sanitàrios, s’Isportellu de agiudu psicològicu pro frunire inditos, agiudare a gestire s’ànsia, controllare sa timòria chi derivat […]

Contributos pro s’afitu a is istudiantes universitàrios sardos pro s’annu acadèmicu 2020/2021.

Assignados a is istudiantes sardos chi frecuentant is cursos universitàrios in Sardigna, in sa penìsula o a s’èsteru is contributos pro s’afitu de sa domo pro s’annu acadèmicu 2020/2021.Unu finantziamentu de belle 3.800.000,00 € de partzire tra su Servìtziu de s’Assessoradu a s’Istrutzione Pùblica, e s’ERSU de Casteddu e de Tàtari. S’agiudu màssimu podet èssere […]

Su vivàiu Santu Aronau in Talana

Ses vivàios  pro sa cunservatzione a livellu regionale sunt istados realizados, duos tra custos sunt in is territòrios gestidos dae su Servìtziu territoriale de Lanusè, unu in Talana e unu in Baunei, ispetzializados e dedicados a cunservare ex situ (in vivàiu) endemismos, ispètzias raras e minetzadas pro ddas torrare a pònnere luego in situ (in […]

Progetu de turismu sustenìbile, Baunei2025

Su Comunu de Baunei in custas dies at incumentzadu unu caminu de progetu nou in àmbitu turìsticu. S’obietivu est su de propònnere a is operadores nostros de turismu, cummèrtziu, de su setore produtivu e de s’artesania unu modellu nou de partetzipatzione pro costruire paris sa destinatzione turìstica Baunei de su cras. Su progetu, chi si […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu