Bonus gas, lughe e abba

Su bonus sotziale est cumpostu dae is bonos abba, lughe e gas e previdet un’iscontu in is bulletas de is impitos rispetivos. Custos tres bonos, dae su 1° ghennàrgiu 2021, ant a èssere erogados in manera automàtica. No at a èssere netzessàriu a fàghere dimanda o pedire su rinnovu. Chie ddu podet otènnere? famìlias cun […]

Plus Ogiastra agiornat s’elencu de fornidores de servìtzios

Si informat chi cun sa determinatzione n° 7481 (Reg. Gen. n° 1414) de su 30 santugaine 2020, s’àmbitu Territoriale Plus Ogiastra at publicadu sa protzedura de acreditamentu pro individuare fornidores noos pro sa gestione de is servìtzios de assistu domitziliare, assistu iscolàsticu ispetzialìsticu e assistu educativu pro su triènniu 2021/2023. Custa sa publicatzione in su […]

S’altura de Golgo

Unu pranu mannu cobertu dae una colada pleistotzènica de lava basàltica niedda, chi brincat a ogros essende istèrrida in pitzu de su logu arvu de is rocas calcàreas a inghìriu, separadu dae su mare dae una chighirista de montes. Si presentat gasi, s’altura de Golgo, a chie bi lompet a pustis de àere cursadu is […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu