Innovatzione e mudada in biblioteca. Cursu de s’AIB Sardigna.

S’AIB setzione Sardigna organizat unu cursu de agiornamentu professionale pro bibliotecàrios e operadores de biblioteca “Innovatzione e mudada in biblioteca- prospetivas de rilantzu a pustis de s’apretu Coronavirus” Pro more de sa situatzione sanitària chi semus bivende, finas is bibliotecas non ant prus traballadu de sighidu: sa prima serrada in beranu, is dificultades de torrare […]

Grupu de traballu pro su calendàriu 2021 “Nati per Leggere”: invitu a totu is bibliotecàrios

Ocannu puru su Tzentru Regionale de Documentatzione-Bibliotecas pro pitzocos de sa Tzitade Metropolitana de Casteddu, paris cun sa “Biblioteca Ragazzi” promovet sa costitutzione de unu grupu de traballu cun s’iscopu de ammaniare su calendàriu e sa regorta bibliogràfica “Nati per Leggere e Nati per la Musica” editzione 2021. Pro more de respetare is disponimentos sanitàrios […]

Gelisuli – Fundos de agiudu pro is bibliotecas

S’amministratzione de Gelisuli at publicadu s’avisu pro sa regorta de manifestatziones de interessu pro su chi pertocat a is fundos de su decretu-lege 34 2020, agiudos a sa filera de s’editoria. Pro custa resone s’avertent  is librerias de su territòriu  comunale e provintziale, chi tenent còdighe ATECO printzipale 47.61, chi est possìbile propònnere manifestatzione de […]

#Fase2 in sa biblioteca de Gelisuli

Règulas base in custos tempos de pandemia, Gelisuli torrat a abèrrere a sa gente Si podet imbucare a biblioteca de Gelisuli, ponende mente a unas cantas règulas de seguresa. Pro no lassare sa gente sena servìtziu e permitende a totus de imbucare chietos is bibliotecàrias ant apicadu su manifestu chi agatas bortau in sardu inoghe a […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu