Abertas is dimandas de rimbursu ispesas de biàgiu a is istudiantes de Biddamanna e Biddanoa

Inoghe agatas is mòdulos netzessàrios pro otènnere su rimbursu de is gastos tentos s’annu iscolàsticu coladu. Abonamentos e documentatzione de biàgiu depet èssere allegada in paris a unos àteros documentos. Su rimbursu est indiritzadu a is istudiantes chi bivent in localidades discumbeniosas e no servidas dae is mèdios pùblicos de trasportu. Leghe s’avisu e presenta […]

Recovery fund in Ogiastra pro apassigare s’arriscu idrogeològicu

Su recovery fund famadu chi intendimus cada die in su telegiornale podet èssere chi tèngiat aplicatzione in Ogiastra puru, pro assèlios netzessàrios e chi s’ispetant dae tempus meda. Biddamanna Strisàili e Orthullè diant a pòdere impreare cussu dinari pro asseliare su territòriu issoro in is problemas de assetu idrogeològicu chi dae semper caraterizant is biddas […]

Bandu pro sa cuntzessione de agiudos a is assignatàrios de domos ERP in Biddamanna

S’amministratzione comunale informat is assignatàrios de allògios de edilìtzia residentziale pùblica chi su Servìtziu Territoriale de Nùgoro at bandidu su cuncursu pro cuntzedere contributos dae s’art. 5 de sa lege regionale n. 7 de su 5 de argiolas de su 2000. Is dimandas depent èssere presentadas intro de su 12/10/2020. Pro agiudu in sa cumpilatzione […]

Comunicatziones urgentes pro su cumentzu de s’iscola. Reunione in Biddamanna su 10 de cabuanni

S’amministratzione comunale invitat mammas e babbos e insinnantes de is pitzinnos de s’iscola primària e segundària de Biddamanna Strisàili a leare parte in sa reunione posta po su giòbia 10 de cabudanni a is 18:30. S’atòbiu est in sala consiliare de su comunu, pro allegare de chistiones urgentes a pitzu de su cumentzu de s’annu […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu