www.bonusacqua.it est ativu pro imbiare dimandas

Su Comunu de Triei avisat chi dae su 1° de cabudanni su giassu www.bonusacqua.it est on line. In cuddae is impitadores de su Servìtziu Ìdricu Integradu gestidu dae Abbanoa S.p.A., is chi tenent deretu, ant a pòdere otènnere informatziones e dimandare su Bonus Ìdricu de apretu, cun s’aprovatzione de su Regulamentu tràmite Deliberatzione de su […]

Bonus de apretu ìdricu, bandu e mòdulos

Su comunu de Talana at publicadu su bandu suo de adesione a s’isbursu de su Bonus ìdricu de apretu. Est prevìdidu un’iscontu de 50 euros pro cada impitu chi apat tentu dificultades de traballu pro more de is mesuras de cuntenimentu de s’ispàinu de su covid19. S’amministratzione faghet ischire chi dae eris e finas is […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu