Talana, cuncursu pro s’atributzione de assignos de istùdiu a istudiantes capassos e meressores

Su Responsàbile de su Servìtziu in esecutzione de sa determinatzione sua n° 427 del 15/07/2020 cunvocat su bandu de cuncursu pro s’atribuzione de assignos de istùdiu pro s’annu iscolàsticu 2019/2020 –n. 04 bursas de s’importu de €. 200,00 cada una, destinadas a istudiantes chi in s’annu iscolàsticu 2019/2020 apant cunsighidu su diploma de Iscola Segundària […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu