Agiornamentu dae su C.O.C. de Talana

Su Tzentru Operativu Comunale C.O.C. de protetzione tzivile de Talana agiornat sa populatzione donende is datos trasmìtidos dae s’ATS.Custa sa comunicatzione: s’informat sa populatzione comunicatzione de su coc Su Servìtziu de Igiene Pùblica de s’ATS de Lanusè at comunicadu chi est istadu dispostu s’isulamentu domitziliare obligatòriu pro àteros casos a pustis de sa positividade verificada […]

In Triei est ativu su C.O.C.

Sighende sa prassi istabilida in custos casos de apretu sanitàriu su Comunu de Triei ativat su C.O.C Tzentru Operativu Comunale. A pustis de su casu de positividade a su Covid19 essidu a campu in Baunei totus is comunos a làcana cun su suo depent ativare custu protocollu de seguridade. S’amministratzione ghiada dae Salvatore Corrias at […]

Gelisuli ativat su C.O.C

Comente est istabilidu dae is normas natzionales in matèria de gestione de s’apretu Covid19 s’aberit in Gelisuli puru su C.O.C. Tzentru Operativu Comunale.Pro more de su casu de positividade bessidu a campu in Tortolì, comunu a làcana, su Sìndigu at dèpidu aprontare s’istrutura. Est una faina chi permitit a su comunu de intervènnere in manera […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu