Orthullè, inditos pro s’aviu de sas operatziones de controllu de sa populatzione

S’Amministratzione de Orthullè at aprontadu totu pro sas operatziones de controllu de sa populatzione cun proas antigènicas lestras. Su Sìndigu dae unu post facebook e unu avisu in su giassu de su Comunu at comunicadu sas modalidades de partetzipatzione, nd’aiamus giai allegadu inoghe, ue agatas avisos e mòdulos de partetzipatzione.Sighit su comunicadu. AVISU PÙBLICUApretu Covid-19 […]

Orthullè, lìtera de su Sìndigu a sa populatzione

Tzitadinos istimados, che a Sìndigu de Orthullè bos comùnico chi cunsiderende sa netzessidade de verificare s’ispàinu de sa cundidura dae Covid-19, e sighende sa delìbera n° 68 de sa Giunta Comunale de su 4/11/2020 chi est deretu esecutiva, s’Amministratzione Comunale at cunsideradu de cumentzare una operatzione de controllu de sa populatzione, pro mèdiu de s’achistu […]

Gelisuli – Fundos de agiudu pro is bibliotecas

S’amministratzione de Gelisuli at publicadu s’avisu pro sa regorta de manifestatziones de interessu pro su chi pertocat a is fundos de su decretu-lege 34 2020, agiudos a sa filera de s’editoria. Pro custa resone s’avertent  is librerias de su territòriu  comunale e provintziale, chi tenent còdighe ATECO printzipale 47.61, chi est possìbile propònnere manifestatzione de […]

Talana, cuncursu pro s’atributzione de assignos de istùdiu a istudiantes capassos e meressores

Su Responsàbile de su Servìtziu in esecutzione de sa determinatzione sua n° 427 del 15/07/2020 cunvocat su bandu de cuncursu pro s’atribuzione de assignos de istùdiu pro s’annu iscolàsticu 2019/2020 –n. 04 bursas de s’importu de €. 200,00 cada una, destinadas a istudiantes chi in s’annu iscolàsticu 2019/2020 apant cunsighidu su diploma de Iscola Segundària […]

Bonas novas dae Baunei!

Su comunu de Baunei leat parte in s’Isportellu Subracomunale Arta Ogiastra e tando torrat a abèrrere s’Ufìtziu Limba Sarda in sa biblioteca comunale. S’operadore at a traballare segundu is oràrios iscritos in su manifestu a suta. Semus a dispositzione pro cada duda, tradutziones e consulèntzias linguìsticas, assistèntzia ortogràfica, propostas de laboratòrios pro is pipios, presentadas […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu