Tortolì, su sìndigu Cannas cunvocat su consìgiu comunale pro cras, mèrcuris su 30 de cabudanni.

Cunvocadu pro cras acanta sa sede de bia Mameli su consìgiu comunale de Tortolì. S’òrdine de traballos previdet s’aprovatzione de su regulamentu pro sa disciplina de s’imposta de is refudos (TARI). Sa prima cunvocatzione a is oras 10:00, e pro chie bolet sighire sa setziada dae domo, est a disponimentu se servìtziu de vìdeo cunferèntzia. […]

Consìgiu comunale, sa majoria aprovat su DUP

In su consìgiu comunale de 31 de mese de argiolas sa majoria at presentadu su programma e aprovadu su DUP, documentu unicu de programmatzione, istrumentu fundamentale pro s’aprovatzione de su bilantzu chi s’at a presentare in s’aula su 6 de austu. Su sindigu Cannas at abertu sa setziàda presentende su programma cun is iscopos printzipales […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu