Cunvoca de su Consìgiu Comunale

S’Ufìtziu de Protocollu de Triei at publicadu s’avisu de cunvoca de Su consìgiu Comunale pro oe, 30 de santandria, a is ses de merie in is posentos de su Munitzìpiu nou de bia Baumbereu.Custu s’òrdine de traballos pro sa die: Ratìfica deliberatzione de G.C. n° 39 de su 19.10.2019 subra “Variatzione n.5 a su bilantzu […]

Su Consìgiu Comunale de Tortolì aprovat delìberas de importu pro is setores finantziàriu e de s’urbanìstica .

Aprovados totus is argumentos de s’òrdine de traballos pro sa die de s’ùrtimu consìgiu comunale in Tortolì: una setziada de bator oras in vìdeo cunferèntzia pro aprovare ses delìberas de importu. In matèria de bilantzu, totu sa majoria a favore de su rendicontu de gestione pro s’esertzìtziu 2019: unu documentu contàbile chi resumet sa gestione […]

Lotzorai modificat su regulamentu de su cummèrtziu a sa minuda subra àreas pùblicas: deliberatzione n°13 de su Consìgiu Comunale.

Su Consìgiu Comunale de Lotzorai at deliberadu su regulamentu nou subra su cummèrtziu a sa minuda in is àreas pùblicas postas a disponimentu de is bèndidores: protudores agrìculos, de frores, de màndigos e bèvidas. In sa deliberatzione alliongiada, sa tabella cun totu is informatziones subra collocatzione, mannària, casta de atividade permitida. Inoghe su documentu intreu:

Cunvoca de su Consìgiu Comunale de Orthullè

S’Amministratzione Comunale de Orthullè comùnicat chi in sa sala Comunale de bia Sardegna, b’at a èssere sa setziada de su Consìgiu Comunale in sessione Istraordinària e in setziada pùblica pro sa die de Mèrcuris 11/11/2020 a sas 18:30 garantinde s’aplicatzione de sas mesuras e  de sos isbrigos prevìdidos dae sa normativa in su cuntenimentu de […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu