Baunei, inditos de s’amministratzione

In Ogiastra semus osservende comente sa situatzione de su cuntàgiu est mudende; is istitutziones sunt traballande pro sighire a cuntrollare su prus chi faghet s’ispàinu de su virus e s’Amministratzione de Baunei at afidadu a facebook un’àtera comunicatzione de responsabilidade pro is tzitadinos. “Coronavirus – Fase 2 In Ogiastra a pustis de is casos noos […]

Sa regione ispiegat mègius is règulas noas de s’ordinàntzia n. 43 de su 11 cabudanni 2020

Sigomente preguntas medas sunt lòmpidas in Regione a pustis de s’11 de cabudanni, cando ant publicadu s’ordinàntzia 43, como ant detzìdidu de ddas ispiegare mègius cun su cummentu esplicativu chi agatas inoghe bortadu in sardu. Su documentu bessidu dae sa Regione Sardigna pro regulamentare e controllare is flussos turìsticos at istabilidu protzeduras noas, chi sunt […]

Gelisuli ativat su C.O.C

Comente est istabilidu dae is normas natzionales in matèria de gestione de s’apretu Covid19 s’aberit in Gelisuli puru su C.O.C. Tzentru Operativu Comunale.Pro more de su casu de positividade bessidu a campu in Tortolì, comunu a làcana, su Sìndigu at dèpidu aprontare s’istrutura. Est una faina chi permitit a su comunu de intervènnere in manera […]

Creschent is cuntrollos in marina de Baunei

Bessit s’ordinàntzia n.11 de su Comunu de Baunei. Sighende is normas noas de su Guvernu, chi at aumentadu is proibitziones dae su cras de mesaustu, istituende s’òbligu de bestire sa fatzoledda dae is ses de merie, su Sìndigu de su comunu bandiera blu at emìtidu règulas noas. Cun riferimentu particulare pròpiu a si plàias suas. […]

Triei trasmitit s’ordinàntzia regionale n°36

S’amministratzione de Triei est istada una de is prus lestras a acollire s’ordinàntzia n°36 de su Presidente de sa Regione Christian Solinas. Dae frèargiu a como amus imparadu a retzire ordinàntzias, decretos e delìberas comente a custa subra sa chistione de su Covid19 de manera frecuente. Custa puru est un’agiornamentu de s’ordinàntzia pretzedente, sa n°35, […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu