Sa de tres editzione de su cuncursu “Graziano Deiana” pro is istitutos segundàrios de segundu gradu.

Publicadu dae s’Assessoradu Regionale de suTraballu s’avisu de cuncursu regionale per is istitutos segundàrios de segundu gradu “Graziano Deiana”, sa de tres editzione 2020. Sa Regione Sardigna promovet sa realizatzione, a banda de is istudiantes de is istitutos segundàrios de segundu gradu, de progetos innovativos e originales chi tenent comente iscopu su de fàghere connòschere […]

Bandu de issèberu pro agentes de Politzia locale a tempus determinadu e part-time. Graduatòria e elencu ammìtidos e esclùdidos.

S’avisat chi in su cuadru pretòriu de su comunu est publicada sa determinatzione n. 10 RG.96 de su 31 de argiolas 2020, chi at comente ogetu s’aprovatzione de sa graduatòria de issèberu e s’elencu de is dimandas ammìtidas e esclùdidas pro su concursu in ogetu. https://egov7.halleysardegna.com/lotzorai/po/mostra_news.php?id=765&area=H https://egov7.halleysardegna.com/lotzorai/po/mostra_news.php?id=766&area=H

Publicatzione in g. u. n 53 de su 10.07.2020 – avisu issèberu pùblicu pro tìtulos de n.02 postos de agente de politzia munitzipale a tempus determinadu pro tres meses, iscadèntzia oras 12:00 de su 25 de mese de argiolas 2020

Cun sa publicatzione in gazzetta ufitziale de su bandu in ogetu s’iscadèntzia de is dimandas e de is documentos, chi depent èssere totus firmados de manera digitale, est definida cun sa die 25 de argiolas 2020 intro is oras 12:00 : a dolu de esclusione. N.B.: pro sa firma digitale si podet impreare finas sa […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu