Ùrtimu avisu e mòdulos pro partetzipare a su cuncursu pùblicu pro tìtulos e esàmenes pro tempus prenu e indeterminadu de istrutore diretivu de vigilàntzia cat. d

Dae su giassu de su Comunu de Baunei lompet sa nova de unu tèrmine nou pro partetzipare a su cuncursu pùblicu pro tìtulos e esàmenes pro sa cobertura a tempus prenu e indeterminadu de n. 1 (unu) istrutore diretivu de vigilàntzia cat. D.S’iscadèntzia pro sa presentada de is dimandas est agiornada tando a su 17 […]

Gelisuli, determinu 393 esecutivu

Pro sa protzedura de “cuncursu pùblicu pro esàmenes pro sa cobertura de n. 1 Collaboradore Amministrativu, categoria B3, positzione econòmica B3 a tempus partziale (max 32 oras setimanales) e indeterminadu” su Comunu de Gelisuli at detzìdidu de delegare sa gestione de is operatziones de seletzione. Sa detzisione est esecutiva pro mèdiu de s’autu chi agatas […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu