Cunvoca de su Consìgiu Comunale

S’Ufìtziu de Protocollu de Triei at publicadu s’avisu de cunvoca de Su consìgiu Comunale pro oe, 30 de santandria, a is ses de merie in is posentos de su Munitzìpiu nou de bia Baumbereu.Custu s’òrdine de traballos pro sa die: Ratìfica deliberatzione de G.C. n° 39 de su 19.10.2019 subra “Variatzione n.5 a su bilantzu […]

Cunvoca de su Consìgiu Comunale de Orthullè

S’Amministratzione Comunale de Orthullè comùnicat chi in sa sala Comunale de bia Sardegna, b’at a èssere sa setziada de su Consìgiu Comunale in sessione Istraordinària e in setziada pùblica pro sa die de Mèrcuris 11/11/2020 a sas 18:30 garantinde s’aplicatzione de sas mesuras e  de sos isbrigos prevìdidos dae sa normativa in su cuntenimentu de […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu