Dessinnatzione de su Capitanu de sa Cumpangia Barrantzellare, delìbera de Consìgiu n° 47

Aiamus bortadu s’avisu de cunvoca de su Consìgiu Comunale de Biddamanna pro detzìdere subra sa cumpagnia barrantzellare de sa bidda; inoghe tenimus su testu de cussa deliberatzione bortadu. Est istadu cunfirmadu comente capitanu Feliciano Cannas e sa cumpagnia de Biddamanna, istituida in su 1990, essit dae custa setziada de Consìgiu finas cun fainas implementas cun […]

Triei, delìbera de Giunta n°49: adotzione de is ischemas de su programma triennale de is traballos pùblicos 2021/2023

Cun sa publicatzione de sa delìbera n° 49 su Comunu de Triei at aprontadu a s’elaboratzione de su pianu triennale de is traballos pùblicos pro su perìodu 2021-2023. Est de una manera unu àutu nou, ispiegadu in premissa de s’istessu documentu: s’art. 21 “Programma de is achirimentos de is istatziones chi apaltant” de su Decretu […]

Aprovatzione pianu de atziones positivas e còdighe de is paris oportunidades tra òmine e fèmina, delìbera n°65

Cun sa deliberatzione n°65 s’Amministratzione de Orthullè at aprovadu su pianu triennale de atziones positivas 2020/2022 cunforma a su D.Lgs. n. 198/2006 “Còdighe de sas paris oportunidades tra òmine e fèmina norma de sa L. 28.11.2005, n. 246”. Est deliberada gasi s’istitutzione de su Comitadu Ùnicu de Garantzia comente sighit: n. 2 cumponentes efetivos e […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu