Argea divenit organismu pagadore sena intermediàrios, su comunicadu de s’Assessoradu de s’Agricultura

Semus lompende a sos tèrmines istabilidos pro sos pagamentos de sos finantziamentos a su cumpartu de s’agricultura e at a èssere Argea, pro primu borta, a erogare diretamente sos contributos. Su comunicadu de s’Assessoradu de s’Agricultura: Casteddu, 25 santandria 2020 – Sunt lompende sos primos pagamentos a sos massajos dispostos dae Argea in calidade de […]

Sa Regione istàntziat 8 milliones pro s’arriscu idràulicu, comunicadu de Solinas

Casteddu, 20 de santandria Sa Giunta regionale istàntziat 8 milliones de èuros, 4 pro s’annualidade 2020 e 4 pro s’annualidade 2021, in favore de is Comunos pro sa definitzione de su retìcolu idrogràficu, sighende su chi is normas pro s’atuatzione de su Pianu pro s’assetu idrogeològicu aiant istabilidu.Su retìcolu idrogràficu, cantu chi siat aprovadu dae […]

Pròroga de is tèrmines pro sa presentada de is dimandas Bandu Turismu Cultura Ambiente “Sardigna un’ Ìsula Sustenìbile”

Su Commissàriu Istraordinàriu de Sardigna Chircas at dispostu una pròroga de is tèrmines de iscadèntzia pro sa presentada de is dimandas de partetzipatzione a bàlere in su bandu “Sardigna, un’ ìsula sustenìbile”. Custa pròroga de unu mese est cuntzèdida in cunsideru de s’acumprimentu de is eletziones amministrativas de su 25-26 Ladàmine 2020 chi, in medas […]

Iscussertu idrogeològicu, finantziadas 8 òperas pro 12 milliones de èuros.

Sa firma de su protocollu acanta s’Assessoradu a is Traballos Pùblicos a pustis de sa cunferèntzia de is servìtzios: ant partetzipadu sa Diretzione Generale de is Traballos Pùblicos, is rapresentantes de sa Protetzione Tzivile, de s’autoridade de su Batzinu Idrogràficu de sa Sardigna e , in vìdeo-cunferèntzia , su Ministeru de s’Ambiente. Sa Regione finantziat […]

Disponimentos a sustennu de is tzerimònias de tzelebratzione de cojas e uniones tziviles avisu PLUS Ogliastra

Su Comunu de Triei at publicadu in su giassu istitutzionale suo s’avisu chi agatas inoghe in sardu. Donat informatzione de is mesuras de sustennu a is còjubes in s’organizatzione de is tzerimònias de coja e unione tzivile. Custos disponimentos sunt indiritzados a is tzitadinos de sa ex Provìntzia Ogiastra e pro custu su Comunu referente […]

Recovery fund in Ogiastra pro apassigare s’arriscu idrogeològicu

Su recovery fund famadu chi intendimus cada die in su telegiornale podet èssere chi tèngiat aplicatzione in Ogiastra puru, pro assèlios netzessàrios e chi s’ispetant dae tempus meda. Biddamanna Strisàili e Orthullè diant a pòdere impreare cussu dinari pro asseliare su territòriu issoro in is problemas de assetu idrogeològicu chi dae semper caraterizant is biddas […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu