Avisu servìtziu mesa iscolàstica in Gelisuli

S’avisant totu is interessados chi intro e no ultres de su 24 de Cabudanni 2020 at a èssere possìbile a presentare is dimandas pro benefitziare de su Servìtziu mesa pro is alunnos de is Iscolas Primària e de s’Infàntzia de Gelisuli. Dae su situ istitutzionale www.comunu.girasole.og.it podes iscarrigare is mòdulos chi serbint pro presentare sa […]

Gelisuli ativat su C.O.C

Comente est istabilidu dae is normas natzionales in matèria de gestione de s’apretu Covid19 s’aberit in Gelisuli puru su C.O.C. Tzentru Operativu Comunale.Pro more de su casu de positividade bessidu a campu in Tortolì, comunu a làcana, su Sìndigu at dèpidu aprontare s’istrutura. Est una faina chi permitit a su comunu de intervènnere in manera […]

Gelisuli – Fundos de agiudu pro is bibliotecas

S’amministratzione de Gelisuli at publicadu s’avisu pro sa regorta de manifestatziones de interessu pro su chi pertocat a is fundos de su decretu-lege 34 2020, agiudos a sa filera de s’editoria. Pro custa resone s’avertent  is librerias de su territòriu  comunale e provintziale, chi tenent còdighe ATECO printzipale 47.61, chi est possìbile propònnere manifestatzione de […]

Sa bidda prus antiga, Gelisuli

A su chi narat calincunu istudiosu, Gelisuli diat currispòndere a s’antiga Sulci Tirrènica. Finas dae is tempos de s’imperadore Caracalla si nde faeddat comente a un’istatzione de su caminu orientale sardu, chi sighit prus o mancu su caminu “modernu” de sa ss 125, e su geògrafu Tolomeo (II sèculu p.C.) at definidu sulcitanos is abitantes […]

#Fase2 in sa biblioteca de Gelisuli

Règulas base in custos tempos de pandemia, Gelisuli torrat a abèrrere a sa gente Si podet imbucare a biblioteca de Gelisuli, ponende mente a unas cantas règulas de seguresa. Pro no lassare sa gente sena servìtziu e permitende a totus de imbucare chietos is bibliotecàrias ant apicadu su manifestu chi agatas bortau in sardu inoghe a […]

Cunvoca istraordinària de su Consìgiu de Gelisuli

Gelisuli mutit una setziada istraordinària de su Consìgiu suo. Pro detzidere de unas cantas chistiones est cunvocada s’Assemblea Comunale pro su 3 de austu; custu s’òrdine de traballos pro sa die; Aprovatzione rendicontu de gestione annu 2019; Aprovatzione alìcuotas noas 2020; Integratzione a su regulamentu generale de is intradas, aprovadu cun delìbera CC n.2 de […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu