Avisu de sa Protetzione Tzivile pro cunditziones meteorològicas malas in Ogiastra.

Su Tzentru Funtzionale de sa Protetzione Tzivile de Casteddu at fatu pùblicu unu avisu de allerta pro cunditziones meteorològicas malas in totu s’àrea meridionale e orientale de sa Sardigna. Is zonas coloradas in ruju tenent una crititzitade arta pro arriscu iderogeològicu. Si pedit de evidentziare cun totus is istrumentos de comunicatzione custas informatziones de importu […]

Covid-19: assistèntzia psicològica gratùita

Sa diretzione de sa ASL de Lanusè, in collaboratzione cun sa Diretzione de su Distretu Sòtzio-Sanitàriu de Tortolì e su Dipartimentu de Salude Mentale ponet a disponimentu de is tzitadinos ogiastrinos, de totu su personale e is operadores sanitàrios, s’Isportellu de agiudu psicològicu pro frunire inditos, agiudare a gestire s’ànsia, controllare sa timòria chi derivat […]

Contributos pro s’afitu a is istudiantes universitàrios sardos pro s’annu acadèmicu 2020/2021.

Assignados a is istudiantes sardos chi frecuentant is cursos universitàrios in Sardigna, in sa penìsula o a s’èsteru is contributos pro s’afitu de sa domo pro s’annu acadèmicu 2020/2021.Unu finantziamentu de belle 3.800.000,00 € de partzire tra su Servìtziu de s’Assessoradu a s’Istrutzione Pùblica, e s’ERSU de Casteddu e de Tàtari. S’agiudu màssimu podet èssere […]

Gelisuli, determinu 393 esecutivu

Pro sa protzedura de “cuncursu pùblicu pro esàmenes pro sa cobertura de n. 1 Collaboradore Amministrativu, categoria B3, positzione econòmica B3 a tempus partziale (max 32 oras setimanales) e indeterminadu” su Comunu de Gelisuli at detzìdidu de delegare sa gestione de is operatziones de seletzione. Sa detzisione est esecutiva pro mèdiu de s’autu chi agatas […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu