Aberit in Talana s’isportellu Adiconsum

Adiconsum est unu de is assòtzios de consumadores prus importantes, cun prus de trint’annos de servìtziu de defensa de is consumadores e s’ambiente in su territòriu. Dae cras, 30 de cabudanni at a tènnere unu isportellu ativu in Talana puru; acanta de su Comunu in bia Santa Maria Maddalena. Inoghe s’avisu publicadu de su Sìndigu […]

Orthullè – aberit s’isportellu de Limba Sarda

In Orthullè torrat a abèrrere s’Isportellu de s’Ufìtziu Limba Sarda. Su servìtziu est ativu dae custa chida. Est unu de is comunos de s’agrupamentu “Isportellu Subracomunale Arta Ogiastra” e is servìtzios donados ant a èssere cussos de tradutzione, printzipalmente, de consulèntzia ortogràfica, de assistèntzia linguìstica e de agiudu a 360 grados pro chistiones de Limba […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu