Ùrtimu avisu e mòdulos pro partetzipare a su cuncursu pùblicu pro tìtulos e esàmenes pro tempus prenu e indeterminadu de istrutore diretivu de vigilàntzia cat. d

Dae su giassu de su Comunu de Baunei lompet sa nova de unu tèrmine nou pro partetzipare a su cuncursu pùblicu pro tìtulos e esàmenes pro sa cobertura a tempus prenu e indeterminadu de n. 1 (unu) istrutore diretivu de vigilàntzia cat. D.S’iscadèntzia pro sa presentada de is dimandas est agiornada tando a su 17 […]

Mòdulos e bandu pro is morosos sena curpa

Su Comunu de Baunei at torradu a publicare in custu avisu su bandu regionale pro s’erogatzione de contributos a titulares de cuntratos de locatzione de unidades immobiliares a impreu abitativu chi s’agatent in cunditzione de malapagadura pro càusas chi non dipendant dae issos (malapagadura sena curpa). In suta podes agatare su bandu pro totus is […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu