Abertos is tèrmines pro usufruire de su linnàticu comunale in Biddamanna e Biddanoa

Su responsàbile de s’àrea tècnica de su Comunu de Biddamanna Strisàili at comunicadu cun custa publicatzione s’abertura de is tèrmines pro sa presentada de is manifestatziones de interessu relativas a s’assignatzione de su linnàticu dae su comunale. In esecutzione de su pròpiu Determinu n.652 de su 06.11.2020 – relativu a is modalidades de assignatzione de […]

Orthullé cumentzat su controllu a sa populatzione, avisu e mòdulos pro partetzipare

Sìndigu e Amministratzione de Orthullè dd’aiant naradu cun sa delìbera n°68 e cun custa lìtera chi aiamus publicadu; bi fiat s’interessu a protzedire cun una operatzione de controllu de sa cundidura a totu sa populatzione. E tando comente annuntziadu sunt istadas comporadas sas proas lestras antigènicas pro chie bivet o traballat in Orthullè, in s’avisu […]

Disponimentos a sustennu de is tzerimònias de tzelebratzione de cojas e uniones tziviles avisu PLUS Ogliastra

Su Comunu de Triei at publicadu in su giassu istitutzionale suo s’avisu chi agatas inoghe in sardu. Donat informatzione de is mesuras de sustennu a is còjubes in s’organizatzione de is tzerimònias de coja e unione tzivile. Custos disponimentos sunt indiritzados a is tzitadinos de sa ex Provìntzia Ogiastra e pro custu su Comunu referente […]

Abertas is dimandas de rimbursu ispesas de biàgiu a is istudiantes de Biddamanna e Biddanoa

Inoghe agatas is mòdulos netzessàrios pro otènnere su rimbursu de is gastos tentos s’annu iscolàsticu coladu. Abonamentos e documentatzione de biàgiu depet èssere allegada in paris a unos àteros documentos. Su rimbursu est indiritzadu a is istudiantes chi bivent in localidades discumbeniosas e no servidas dae is mèdios pùblicos de trasportu. Leghe s’avisu e presenta […]

Orthullè, disponìbiles is mòdulos pro rimbursos iscolàsticos

In cunsideru de sos DPCM chi cun su fine de cuntènnere s’apretu epidemiològicu de COVID-19 ant suspèndidu sas fainas didàticas in presèntzia pro s’annu iscolàsticu 2019/2020, s’Amministratzione Comunale avisat sos genitores de sa possibilidade de dimandare su rimbursu pro sos servìtzios de trasportu iscolàsticu e de mensa iscolàstica pro su perìodu non godidu.Su crèditu de […]

Avisu servìtziu mesa iscolàstica in Gelisuli

S’avisant totu is interessados chi intro e no ultres de su 24 de Cabudanni 2020 at a èssere possìbile a presentare is dimandas pro benefitziare de su Servìtziu mesa pro is alunnos de is Iscolas Primària e de s’Infàntzia de Gelisuli. Dae su situ istitutzionale www.comunu.girasole.og.it podes iscarrigare is mòdulos chi serbint pro presentare sa […]

Talana – Avisu servìtziu scuòlabus

S’Amministratzione Comunale comùnicat chi pro custu annu iscolàsticu sunt abertas is iscritziones pro su servìtziu de trasportu de istudiantes. Su servìtziu est indiritzadu a totus is alunnos chi frecuentant: s’iscola materna, elementare e mèdia istatale e sunt residentes foras daesu perìmetru abitadu de su territòriu ma comente si siat intro de is làcanas comunales s’iscola […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu