Novas pro su portu turìsticu de Santa Maria

Una comunicatzione dae su facebook de su Comunu de Baunei – Santa Maria Navarresa: Novas pro is navigantes e non solu. Cun Determinu pròpiu (su n.2219 de su 12/11/2020, protocollu n. 32869), sa Regione Sardigna at aprovadu su progetu esecutivu de is “Òperas de cumpletamentu de is istruturas e servìtzios de su portu turìsticu de […]

Èsitu de is tampones lestros in Triei

In custas chidas coladas sa Comunidade de Triei aiat connotu momentos de timoria pro su nùmeru de posìtivos chi essiat die die. Su de no èssere una bidda manna meda però custa borta at giuau a Triei chi custu domìnigu coladu, dae mangianu a merie, at pòtzidu esaminare sa populatzione e tando tènnere informatziones prus […]

Resumu de su Consìgiu Comunale

Dae sa pàgina facebook de su Comunu de Gelisuli: Su Consìgiu Comunale s’est riunidu sa chida colada pro discutire 8 puntos a s’òrdine de traballos pro sa die. In sa setziada de su 30 cabudanni est istada aprovada: 1) una variatzione de bilantzu in ue sunt istadas insertadas intradas noas e istantziamentos importantes pro sa […]

Su Telìngiu talanesu – Curiosidades

De totus is manufatos traditzionales de tessìngiu chi s’agatant in Talana tocat a mentovare duas tipologias de tessìngiu ùnicas pro comente sunt fatas, finas chi s’agatant, diferentes, in àteros logos puru. Sunt ogetos chi tenent una funtzione ispetzìfica in sa vida fitiana, a su mancu in s’antigòriu, e chi como ant lompidu unu valore artìsticu […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu