Interventos istraordinàrios de riprìstinu infrastuturas a pustis de calamidades naturales, Determinu 546 de su Comunu de Orthullè

Inoghe a suta agatas su documentu ufitziale bortadu in sardu. Detèrminat responsabilidades e incàrrigos pro is traballos istraordinàrios de ripristinu de infrastuturas dannigiadas dae calamidades naturales, pro is interventos in is caminos de Orgosoecoro, Màrghine – S’Arridellu, Ghenna Errefò – Castangiai. Custa sa publicatzione in s’Albu Pretòriu in lìnia de su Comunu de Orthullè

Orthullè, disponìbiles is mòdulos pro rimbursos iscolàsticos

In cunsideru de sos DPCM chi cun su fine de cuntènnere s’apretu epidemiològicu de COVID-19 ant suspèndidu sas fainas didàticas in presèntzia pro s’annu iscolàsticu 2019/2020, s’Amministratzione Comunale avisat sos genitores de sa possibilidade de dimandare su rimbursu pro sos servìtzios de trasportu iscolàsticu e de mensa iscolàstica pro su perìodu non godidu.Su crèditu de […]

Comunicadu de su presidente ANCI

Semus bidende comente in custu momentu de aumentu de is cuntàgios is amministradores sighent appessamentados is chistiones e provant a donare una ghia e unu cunfortu a sa gente, chi su prus est istrecada intre novas dae televisione e redes sotziales. Su comunu de Orthullè puru at cumpartzidu in su facebook suo su comunicadu de […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu