Avisu de sa Protetzione Tzivile pro cunditziones meteorològicas malas in Ogiastra.

Su Tzentru Funtzionale de sa Protetzione Tzivile de Casteddu at fatu pùblicu unu avisu de allerta pro cunditziones meteorològicas malas in totu s’àrea meridionale e orientale de sa Sardigna. Is zonas coloradas in ruju tenent una crititzitade arta pro arriscu iderogeològicu. Si pedit de evidentziare cun totus is istrumentos de comunicatzione custas informatziones de importu […]

Covid-19: assistèntzia psicològica gratùita

Sa diretzione de sa ASL de Lanusè, in collaboratzione cun sa Diretzione de su Distretu Sòtzio-Sanitàriu de Tortolì e su Dipartimentu de Salude Mentale ponet a disponimentu de is tzitadinos ogiastrinos, de totu su personale e is operadores sanitàrios, s’Isportellu de agiudu psicològicu pro frunire inditos, agiudare a gestire s’ànsia, controllare sa timòria chi derivat […]

Orthullè, inditos pro s’aviu de sas operatziones de controllu de sa populatzione

S’Amministratzione de Orthullè at aprontadu totu pro sas operatziones de controllu de sa populatzione cun proas antigènicas lestras. Su Sìndigu dae unu post facebook e unu avisu in su giassu de su Comunu at comunicadu sas modalidades de partetzipatzione, nd’aiamus giai allegadu inoghe, ue agatas avisos e mòdulos de partetzipatzione.Sighit su comunicadu. AVISU PÙBLICUApretu Covid-19 […]

Pròroga de sa suspensione de s’atividade iscolàstica in Orthullè, ordinàntzia n°39

Est essida oe s’ordinàntzia n°39 de su Sìndigu Arba. Pròrogat s’istadu de pàusa finas a su 22-11-2020, cun iscolas, butegas e ufìtzios serrados isetende de pòdere fàghere su controllu comunitàriu cun tampones chi, comente narat su sìndigu etotu in facebook, sunt lòmpidos e si sunt aprontende sas operatziones de organizatzione de sas proas sanitàrias. Inoghe […]

Protzedura aberta pro traballos de mantenidura istraordinària de is caminos provintziales

Su Comunu de Orthullè at publicadu s’avisu e su bandu de protzedura aberta pro assignare traballos de mantenidura e acontzu de sos caminos provintziales. Su bandu difatis est emìtidu dae sa Provìntzia de Nùgoro, sos traballos pertocant sos territòrios de Orthullè, Talana, Triei, Lotzorai, Barì, Cardedu e Jersu.In su documentu bortadu in sardu a suta […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu