Ordinàntzia n°47 de su Presidente de sa Regione Sardigna

Triei at publicadu s’ùrtima ordinàntzia de su Presidente Solinas in su giassu suo, est s’agiornamentu de is medidas de cuntenimentu de s’epidemia de covid 19 comente giai medas nde sunt bessidos in custos meses. Inoghe agatas sa versione in sardu pro dda lèghere e iscarrigare Custa sa resursa in su giassu istitutzionale de su Comunu.

Pianu de isvilupu rurale: bandu “agiudu temporàneu pro is agriturismos, is fatorias didàticas e is fatorias sotziales”

S’assessoradu pro s’agricultura at aprovadu su bandu pro s’ammissione a is finantziamentos prevididos dae sa mesura 21.1 de su Pianu de Isvilupu Rurale 2014-2020 “agiudu temporàneu pro is agriturismos, is fatorias didàticas e is fatorias sotziales” Sa mesura 21 bolet garantire s’agiudu finantziàriu pro is impresas agrìculas chi ant sufertu sa serrada de is atividades […]

Triei trasmitit s’ordinàntzia regionale n°36

S’amministratzione de Triei est istada una de is prus lestras a acollire s’ordinàntzia n°36 de su Presidente de sa Regione Christian Solinas. Dae frèargiu a como amus imparadu a retzire ordinàntzias, decretos e delìberas comente a custa subra sa chistione de su Covid19 de manera frecuente. Custa puru est un’agiornamentu de s’ordinàntzia pretzedente, sa n°35, […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu