Talana ispiegat sa protzedura pro su rimbursu scuòlabus

A pustis de sa comunicatzione pro su servìtziu scuòlabus chi amus bortadu inoghe su Comunu de Talana pretzisat mègius sa protzedura pro otènnere su rimbursu de s’abbonamentu a su trasportu iscolàsticu. Si faghet pùblicu chi is impitadores de su servìtziu de trasportu iscolàsticu chi ant pagadu s’abbonamentu annuale in solutzione ùnica pro s’annu iscolàsticu 2019/2020 […]

Talana – Avisu servìtziu scuòlabus

S’Amministratzione Comunale comùnicat chi pro custu annu iscolàsticu sunt abertas is iscritziones pro su servìtziu de trasportu de istudiantes. Su servìtziu est indiritzadu a totus is alunnos chi frecuentant: s’iscola materna, elementare e mèdia istatale e sunt residentes foras daesu perìmetru abitadu de su territòriu ma comente si siat intro de is làcanas comunales s’iscola […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu