Aberit in Talana s’isportellu Adiconsum

Adiconsum est unu de is assòtzios de consumadores prus importantes, cun prus de trint’annos de servìtziu de defensa de is consumadores e s’ambiente in su territòriu. Dae cras, 30 de cabudanni at a tènnere unu isportellu ativu in Talana puru; acanta de su Comunu in bia Santa Maria Maddalena. Inoghe s’avisu publicadu de su Sìndigu […]

Talana ispiegat sa protzedura pro su rimbursu scuòlabus

A pustis de sa comunicatzione pro su servìtziu scuòlabus chi amus bortadu inoghe su Comunu de Talana pretzisat mègius sa protzedura pro otènnere su rimbursu de s’abbonamentu a su trasportu iscolàsticu. Si faghet pùblicu chi is impitadores de su servìtziu de trasportu iscolàsticu chi ant pagadu s’abbonamentu annuale in solutzione ùnica pro s’annu iscolàsticu 2019/2020 […]

Talana – Avisu servìtziu scuòlabus

S’Amministratzione Comunale comùnicat chi pro custu annu iscolàsticu sunt abertas is iscritziones pro su servìtziu de trasportu de istudiantes. Su servìtziu est indiritzadu a totus is alunnos chi frecuentant: s’iscola materna, elementare e mèdia istatale e sunt residentes foras daesu perìmetru abitadu de su territòriu ma comente si siat intro de is làcanas comunales s’iscola […]

Su Telìngiu talanesu – Curiosidades

De totus is manufatos traditzionales de tessìngiu chi s’agatant in Talana tocat a mentovare duas tipologias de tessìngiu ùnicas pro comente sunt fatas, finas chi s’agatant, diferentes, in àteros logos puru. Sunt ogetos chi tenent una funtzione ispetzìfica in sa vida fitiana, a su mancu in s’antigòriu, e chi como ant lompidu unu valore artìsticu […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu