Gara pro mèdiu de protzedura aberta in lìnia in su giassu internet SardignaCAT pro acumandare is traballos de realizatzione de unu canale de protetzione in su caminu SP63, localidade Tancau.

S’interventu previdit sa realizatzione de unu canale de protetzione in su caminu SP63 tra su Comunu de Lotzorai e Santa Maria Navarresa. Su progetu est istadu aprovadu dae su RUP (Responsàbile Ùnicu de su Protzedimentu)su 9 de làmpadas 2020. Sa gara at a èssere fata pro mèdiu de protzedura aberta cunforma a s’art. 60 comma […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu