Novas pro su portu turìsticu de Santa Maria

Una comunicatzione dae su facebook de su Comunu de Baunei – Santa Maria Navarresa: Novas pro is navigantes e non solu. Cun Determinu pròpiu (su n.2219 de su 12/11/2020, protocollu n. 32869), sa Regione Sardigna at aprovadu su progetu esecutivu de is “Òperas de cumpletamentu de is istruturas e servìtzios de su portu turìsticu de […]

Lotzorai. Deliberatzione de sa giunta comunale n°30: aprovatzione progetu pro is cantieris Lavoras-annualidade 2019.

Su Comunu de Lotzorai aprovat su progetu de presentare paris cun sa dimanda de partetzipatzione acanta sa Regione Sardigna pro otènnere su finanziamentu pro is Cantieris Lavoras – annualidade 2019. Su progetu prevìdit atividades de valorizatzione de is terras pùblicas, interventos de infrastruturatzione, viabilidade in su sartu, tancadura de is chircas de s’abba. Bator figuras […]

Interventos istraordinàrios de riprìstinu infrastuturas a pustis de calamidades naturales, Determinu 546 de su Comunu de Orthullè

Inoghe a suta agatas su documentu ufitziale bortadu in sardu. Detèrminat responsabilidades e incàrrigos pro is traballos istraordinàrios de ripristinu de infrastuturas dannigiadas dae calamidades naturales, pro is interventos in is caminos de Orgosoecoro, Màrghine – S’Arridellu, Ghenna Errefò – Castangiai. Custa sa publicatzione in s’Albu Pretòriu in lìnia de su Comunu de Orthullè

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu