Determinu n°193, aprovatzione progetu definitivu apassigadura arriscu idrogeològicu

Su Comunu de Triei at publicadu cun su determinu n°193 s’aprovatzione de su progetu definitivu, finantziadu cun 800.000 èuros, de is mesuras pro apassigare s’arriscu idrogeològicu. Su progetu est denominadu “Mesuras de adatamentu a is impatos in is càmbios climàticos – franas minores in is comunos de monte – apassigadura de s’arriscu idrogeològicu caminu provintziale […]

Èsitu de is tampones lestros in Triei

In custas chidas coladas sa Comunidade de Triei aiat connotu momentos de timoria pro su nùmeru de posìtivos chi essiat die die. Su de no èssere una bidda manna meda però custa borta at giuau a Triei chi custu domìnigu coladu, dae mangianu a merie, at pòtzidu esaminare sa populatzione e tando tènnere informatziones prus […]

Triei, ordinàntzia n°32

Su Sìndigu de Triei at detzìdidu de prorogare s’ordinàntzia n°30 essida su 24 de santugaine. Inoghe a suta agatas bortada in sardu s’imbeniente ordinàntzia n°32 chi pròrogat is disponimentos betzos, essende chi sa situatzione de cundidura non s’est galu abbasciada.

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu