Territòriu de Triei, logu de incantu

In su paesàgiu suo de ispantu s’alternant logu paris e cùcuros imbusciados dae buscos de ìligis losanos, orròele, silimbas e macchia mediterrànea, chi allogat isbirros e mugrones, àbbilas reales e astores. Triei est unu bidda de belle milli e 200 abitantes de s’Ogiastra nord-orientale, su nùmene suo derivat dae tereiu: in beranu su sartu suo […]

Triei trasmitit s’ordinàntzia regionale n°36

S’amministratzione de Triei est istada una de is prus lestras a acollire s’ordinàntzia n°36 de su Presidente de sa Regione Christian Solinas. Dae frèargiu a como amus imparadu a retzire ordinàntzias, decretos e delìberas comente a custa subra sa chistione de su Covid19 de manera frecuente. Custa puru est un’agiornamentu de s’ordinàntzia pretzedente, sa n°35, […]

Triei – sensu ùnicu temporale

S’amministratzione de su comunu de Triei at ascurtadu is rechestas de unu comitadu tzìvicu e at acòllidu sa proposta de istituire su sensu ùnicu in sa bia Santa Lucia. Sende sa bia istrinta e irregulare in largària, comente sunt medas bortas is caminos de biddas nostras, cun su tràficu aumentadu de s’istiu a s’ispissu sa […]

Triei – Oràrios Ufìtziu Limba Sarda

Est ativu in bidda de Triei s’Ufìtziu Limba Sarda, su comunu partìtzipat in s’Isportellu Subracomunale Arta Ogiastra cun Talana capofila. Semus a dispositzione pro consulèntzias linguìsticas, assistèntzia ortogràfica, propostas de laboratòrios pro is pipios, presentadas de libros, locandinas bilìngue e pro chistionare de cada duda subra su sardu e is polìticas linguìsticas in Sardigna. Pro […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu