Progetu de turismu sustenìbile, Baunei2025

Su Comunu de Baunei in custas dies at incumentzadu unu caminu de progetu nou in àmbitu turìsticu. S’obietivu est su de propònnere a is operadores nostros de turismu, cummèrtziu, de su setore produtivu e de s’artesania unu modellu nou de partetzipatzione pro costruire paris sa destinatzione turìstica Baunei de su cras. Su progetu, chi si […]

S’altura de Golgo

Unu pranu mannu cobertu dae una colada pleistotzènica de lava basàltica niedda, chi brincat a ogros essende istèrrida in pitzu de su logu arvu de is rocas calcàreas a inghìriu, separadu dae su mare dae una chighirista de montes. Si presentat gasi, s’altura de Golgo, a chie bi lompet a pustis de àere cursadu is […]

In Santa Maria si proat a bolare cun idrovolantes

Pro primu borta custu manzanu un’aparèchiu idrovolante at ammaradu in marina nostra. Aprodende cun comodidade e ormegiadu in is pontiles, che a una nave o barca cale si siat. S’idea est de intertzetare una fàscia de turistas privados chi biagiant s’Europa, andende a is lagos e ìsulas a bordo de custos bellos velìvolos. Croàtzia, Grècia […]

Sa crèsia de Santa Maria

“Altero deinde anno, nempe 1052, regis Navarrae filia, e paterna domo rapta et tempestate in Sardiniam acta, sedes suas cum sociis collocavit in regione Ogugliastri, ubi Sanctae Mariae, Navarresae inde dictae, templum ab ea conditum adhuc cernitur…” S’istòricu sardu Giovanni Francesco Fara dda contat gasi, in latinu, s’istòria de sa crèsia de Santa Maria Navarresa […]

S’ogiastru millenàriu de Santa Maria Navarresa

A costados de sa crèsia de Santa Maria Navarresa si pesat unu grandiosu ogiastru millenàriu, chi segundu is espertos de botànica aiat giai coladu, cun probabilidade manna, su millènniu de vida cando, segundu sa traditzione, sa Printzipessa de Navarra fiat lòmpida a custas alas in su 1052. Sa mannària de custu ogiastru est de cunsideru, […]

Trekking, cherbos e pigiolu: Orthullè

Paret apicadu  a sa costa de s’imponente monte Gruthas, inghiriadu dae is ispèntumas de su Supramonte suo: puntas artas milli metros, ispèndulas, muros a pèntuma, ingurtidòrgios, dolinas, canalones chi arribbant finas a su mare. Orthullè est una bidda de milli e 300 abitantes de s’Ogiastra arta, a sa làcana cun is Barbàgias, chi pràticat meda […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu